مرکب ایرانی

جایگاه مرکب ایرانی در بازار صنعت چاپ کشور

با توجه به تمرکز صنعت چاپ ایران و تهران بر چاپ افست این بحث پیرامون مرکب های افست و میزان واردات و تولید آن ارایه می گردد. آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، در آخرین سال تحریم مرکب ساخت ادامه مطلب