ساک دستی سایز 7×21×29 افقی

ساک دستی سایز ۷×۲۱×۲۹ افقی

ساک دستی سایز ۷×۲۱×۲۹ افقی گلاسه ۲۰۰ گرم ۲ رنگ با سلفون مات ساک دستی ۷×۲۱×۲۹ افقی نوعی ساک دستی کاغذی پرمصرف، جهت مشاغل مختلف می باشد. در ابعاد قید شده، ۷ عطف ساک دستی، ۲۹ عرض ساک دستی و ادامه مطلب

ساک دستی سایز 10×23×23

ساک دستی سایز ۱۰×۲۳×۲۳

ساک دستی سایز ۱۰×۲۳×۲۳ گلاسه ۱۷۰ گرم ۲ رنگ با سلفون براق و برجسته سازی ساک دستی ۱۰×۲۳×۲۳ نوعی ساک دستی کاغذی پرمصرف، جهت مشاغل مختلف می باشد. در ابعاد قید شده، ۱۰ عطف ساک دستی، ۲۳ عرض ساک دستی ادامه مطلب

ساک دستی سایز 11.5×34.5×50 افقی

ساک دستی سایز ۱۱٫۵×۳۴٫۵×۵۰ افقی

ساک دستی سایز ۱۱٫۵×۳۴٫۵×۵۰ افقی گلاسه ۲۰۰ گرم ۲ رنگ با سلفون مات با برجسته سازی ساک دستی ۱۱٫۵×۳۴٫۵×۵۰ افقی نوعی ساک دستی کاغذی پرمصرف، جهت مشاغل مختلف می باشد. در ابعاد قید شده، ۱۱٫۵ عطف ساک دستی، ۵۰ عرض ادامه مطلب

ساک دستی سایز 10×22/5×23 عمودی

ساک دستی سایز ۱۰×۲۲/۵×۲۳ عمودی

ساک دستی سایز ۱۰×۲۲/۵×۲۳ عمودی گلاسه ۲۰۰ گرم ۲ رنگ با سلفون مات ساک دستی ۱۰×۲۲/۵×۲۳ عمودی نوعی ساک دستی کاغذی پرمصرف، جهت مشاغل مختلف می باشد. در ابعاد قید شده، ۱۰ عطف ساک دستی، ۲۳ عرض ساک دستی و ادامه مطلب

ساک دستی سایز 9.5×26×36.5 افقی

ساک دستی سایز ۹٫۵×۲۶×۳۶٫۵ افقی

ساک دستی سایز ۹٫۵×۲۶×۳۶٫۵ افقی کرافت ۱۲۵ گرم همراه با چاپ ۲ رنگ ساک دستی ۹٫۵×۲۶×۳۶٫۵ افقی نوعی ساک دستی کاغذی پرمصرف، جهت مشاغل مختلف می باشد. در ابعاد قید شده، ۹/۵ عطف ساک دستی، ۳۶/۵ عرض ساک دستی و ۲۶ ادامه مطلب

ساک دستی سایز 10×23×23.5

ساک دستی سایز ۱۰×۲۳×۲۳٫۵ عمودی

ساک دستی سایز ۱۰×۲۳×۲۳٫۵ عمودی گلاسه ۲۰۰ گرم ۲ رنگ با سلفون مات با یووی موضعی ساک دستی ۱۰×۲۳×۲۳٫۵ عمودی نوعی ساک دستی کاغذی پرمصرف، جهت مشاغل مختلف می باشد. در ابعاد قید شده، ۱۰ عطف ساک دستی، ۲۳٫۵ عرض ادامه مطلب

ساک دستی سایز 11×31×42

ساک دستی سایز ۱۱×۳۱×۴۲ عمودی

ساک دستی سایز ۱۱×۳۱×۴۲ عمودی گلاسه ۲۰۰ گرم ۲ رنگ با سلفون مات ساک دستی ۱۱×۳۱×۴۲ افقی نوعی ساک دستی کاغذی پرمصرف، جهت مشاغل مختلف می باشد. در ابعاد قید شده، ۱۱ عطف ساک دستی، ۴۲ عرض ساک دستی و ۳۱ ادامه مطلب

ساک دستی سایز 10×39×23.5

ساک دستی سایز ۱۰×۳۹×۲۳٫۵ عمودی

ساک دستی سایز ۱۰×۳۹×۲۳٫۵ عمودی گلاسه ۲۰۰ گرم ۲ رنگ با سلفون مات ساک دستی ۱۰×۳۹×۲۳٫۵ عمودی نوعی ساک دستی کاغذی پرمصرف، جهت مشاغل مختلف می باشد. در ابعاد قید شده، ۱۰ عطف ساک دستی، ۲۳٫۵ عرض ساک دستی و ۳۹ ادامه مطلب

ساک دستی سایز 10×39×23.5

ساک دستی سایز ۱۰×۳۹×۲۳٫۵

ساک دستی سایز ۱۰×۳۹×۲۳٫۵ عمودی گلاسه ۲۰۰ گرم ۲ رنگ با سلفون مات ساک دستی ۱۰×۳۹×۲۳٫۵ عمودی نوعی ساک دستی کاغذی پرمصرف، جهت مشاغل مختلف می باشد. در ابعاد قید شده، ۱۰ عطف ساک دستی، ۲۳٫۵ عرض ساک دستی و ادامه مطلب

ساک دستی سایز 12×32×44

ساک دستی سایز ۱۲×۳۲×۴۴

ساک دستی سایز ۱۲×۳۲×۴۴ افقی گلاسه ۲۰۰ گرم ۲ رنگ با سلفون مات ساک دستی ۱۲×۳۲×۴۴ افقی نوعی ساک دستی کاغذی پرمصرف، جهت مشاغل مختلف می باشد. در ابعاد قید شده، ۱۲ عطف ساک دستی، ۴۴ عرض ساک دستی و ۳۲ ادامه مطلب