از مهمترین فاکتورهای شرکت های چاپ و تبلیغاتی سرعت در تحویل سفارشات مشتریان می باشد.