گسترده ساک دستی

Extensive Shopping bag

Extensive Shopping bag means the design and type of handbag before printing that designers must do the necessary work according to the size and technical points of handbag production.

"گسترده

Extensive manual bag is the concept of design and type of pre-printed paper packing that designers should do with the size and technical specifications of the production of a hand bag.

.If you are a designer and you are not familiar with this category, in this article we will try to guide you as much as possible

. First, you need to specify the type and size of your printed form, depending on the size of the handwheel

.This work is very simple. First, according to the simple formula below, specify the initial information for determining the form

(Width Handle + Turning Width) * 2 + 2

.With respect to the number obtained, you can get one of the items of the minimum paper length or width for printing this sack

.If the number obtained is below 70, we will calculate the size of the other side required by the formula below

Altitude Handle + Turning / 2 + 6

If the numbers obtained from the above formulas, which are at least the size of the paper you require, can be used in the size of paper up to 50×70 or 35×50, the above formulas are the same, and in the technical sense, your handbag is available as a piece, and if larger It was better to consider the hand bag as 2 pieces, in which case the formulas would be as follows.

(Width of Handle + Turn) +2
Altitude Handle + Turning / 2 + 6

Using the above description, you can go through the first step of selecting the required paper, and then enter into the widespread design of a handy box.

For this section, see the extensive articles on the Party handbags, or by visiting the help section and seeing the models, you can easily design a hand bag or a shaping bag of your own.

.If you encounter any questions or problems at any of the above steps, contact us by email


Extensive Shopping bag

ساک دستی تبلیغاتی

الگو ساک دستی کاغذی

الگو ساک دستی کاغذی به مفهوم طرح و نوع فرم بندی ساک دستی قبل از چاپ می باشد که طراحان می بایست با توجه با سایز و نکات فنی تولید ساک دستی کارهای مورد نیاز را انجام دهند.

الگو ساک دستی کاغذی

اگر طراح هستید و با این مقوله آشنایی ندارید در این مقاله سعی داریم شما را تا جای ممکن راهنمایی نماییم.

ابتدا باید نوع و سایز فرم چاپی خود را با توجه به سایز ساک دستی تعیین نمایید.

این کار بسیار ساده است ابتدا طبق فرمول ساده زیر، اطلاعات اولیه برای تعیین فرم را مشخص نمایید.

(عرض ساک دستی+عطف)*۲+۲

با توجه به عدد به دست آمده میتوانید یکی از آیتم های طول یا عرض حداقلی کاغذ برای چاپ این ساک را بدست آورید.

چنانچه عدد بدست آمده زیر ۷۰ باشد از طریق فرمول زیر اندازه طرف دیگر مورد نیاز را محاسبه میکنیم.

ارتفاع ساک دستی +عطف/۲+۶

چنانچه اعداد بدست آمده از فرمول های بالا که حداقل سایز کاغذ مورد نیاز شماست در سایز کاغذ حداکثر۵۰ در ۷۰ یا ۳۵* ۵۰ قابل اجرا بودند فرمول های فوق اجرایی بوده و به عبارت فنی ساک دستی شما به صورت یک تکه قابل اجراست و چنانچه سایز بیشتر بود بهتر است ساک دستی را به صورت ۲ تکه در نظر بگیرید، که در این حالت فرمولها به صورت زیر خواهد شد.

(عرض ساک دستی+عطف)+۲

ارتفاع ساک دستی +عطف/۲+۶

با استفاده از توضیحات فوق میتوانید مرحله اول انتخاب کاغذ مورد نیاز را پشت سر گذاشته و پس از آن وارد بحث طراحی الگو ساک دستی کاغذی شوید.

برای این بخش با مشاهده مقالات الگو ساک دستی های تولیدی پارت و یا با مراجعه به بخش راهنما و دیدن مدل ها به راحتی می توانید ساک دستی و یا شاپینگ بگ مورد نظر خودتون رو طراحی کنید.

اگر در هر یک از مراحل فوق با سوال یا مشکلی برخورد کردید از طریق ایمیل با ما در ارتباط باشید.


 

گسترده ساک دستی

گسترده ساک دستی

گسترده ساک دستی به مفهوم طرح و نوع فرم بندی ساک دستی قبل از چاپ می باشد که طراحان می بایست با توجه با سایز و نکات فنی تولید ساک دستی کارهای مورد نیاز را انجام دهند.

گسترده ساک دستیگسترده ساک دستی

اگر طراح هستید و با این مقوله آشنایی ندارید در این مقاله سعی داریم شما را تا جای ممکن راهنمایی نماییم.

ابتدا باید نوع و سایز فرم چاپی خود را با توجه به سایز ساک دستی تعیین نمایید.

این کار بسیار ساده است ابتدا طبق فرمول ساده زیر، اطلاعات اولیه برای تعیین فرم را مشخص نمایید.

(عرض ساک دستی+عطف)*۲+۲

با توجه به عدد به دست آمده میتوانید یکی از آیتم های طول یا عرض حداقلی کاغذ برای چاپ این ساک را بدست آورید.

چنانچه عدد بدست آمده زیر ۷۰ باشد از طریق فرمول زیر اندازه طرف دیگر مورد نیاز را محاسبه میکنیم.

ارتفاع ساک دستی +عطف/۲+۶

چنانچه اعداد بدست آمده از فرمول های بالا که حداقل سایز کاغذ مورد نیاز شماست در سایز کاغذ حداکثر۵۰ در ۷۰ یا ۳۵* ۵۰ قابل اجرا بودند فرمول های فوق اجرایی بوده و به عبارت فنی ساک دستی شما به صورت یک تکه قابل اجراست و چنانچه سایز بیشتر بود بهتر است ساک دستی را به صورت ۲ تکه در نظر بگیرید، که در این حالت فرمولها به صورت زیر خواهد شد.

(عرض ساک دستی+عطف)+۲

ارتفاع ساک دستی +عطف/۲+۶

با استفاده از توضیحات فوق میتوانید مرحله اول انتخاب کاغذ مورد نیاز را پشت سر گذاشته و پس از آن وارد بحث طراحی گسترده سـاک دستی شوید.

برای این بخش با مشاهده مقالات گسترده سـاک دستی های تولیدی پارت و یا با مراجعه به بخش راهنما و دیدن مدل ها به راحتی می توانید سـاک دستی و یا شاپینگ بگ مورد نظر خودتون رو طراحی کنید.

اگر در هر یک از مراحل فوق با سوال یا مشکلی برخورد کردید از طریق ایمیل با ما در ارتباط باشید.